Certifikimi

Pas përfundimit të trajnimit, vlerësimit, kandidati pajiset me certifikatë sipas shkathtësive te arritura.

Certifikata lëshohet nga administrata e nënshkruar nga Trajneri i profesionit përkatës dhe drejtori  i QAP – “NEW BORN MASTER”.


Certifikata origjinale i dorëzohet kandidatit,

Certifikata kopje, ruhet ne arkivën e institucionit (QAP – “NEW BORN MASTER”),


Certifikata protokollohet në librin e protokollit ku kandidati nënshkruan në momentin kur bën tërheqjen e certifikatës.